Privacy verklaring

Zorgvraagcentraal is opgericht door gespecialiseerd verpleegkundige van der Straaten. Haar doel is mensen te helpen door ze gebruik te laten maken van hun eigen kracht.


Privacyverklaring 12 juli 2022

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over:

  • De wijze waarop ZorgVraagCentraal omgaat met persoonsgegevens of 
  • Als u gebruik wilt maken van uw, in deze privacyverklaring genoemde rechten, op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of 
  • Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ZorgVraagCentraal opnemen via e-mail: info@zorgvraagcentraal.nl. 

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de klachtenregeling van ZorgVraagCentraal. (https://www.zzp-erindezorg.nl/klacht) of als u uw klacht liever niet bij ZorgVraagCentraal of ‘klachtenregeling’ indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteit persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

ZorgVraagCentraal is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

U heeft de volgende rechten:

-Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.  -Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze niet juist of onvolledig zijn.  -Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. -In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).  -Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen. 

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ZorgVraagCentraal op te nemen via info@zorgvraagcentraal.nl of 06 2064 7119.

Bepaalde persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening: 

  • Bank, vanwege de verwerking van betalingen
  • Belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • Websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website.

Technische en functionele cookies worden gebruikt om en het gebruiksgemak van de website te optimaliseren. Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Via de internetbrowser kunt u cookies weigeren, alle eerder opgeslagen informatie verwijderen en een melding vragen bij verzending van een cookie. Sommige websites functioneren dan minder goed.

Doel en verwerking persoonsgegevens.

Indien u contact opneemt met ZorgVraagCentraal per e-mail, contactformulier of via de telefoon worden de gegevens die u verstrekt verwerkt in het dossier. Het gaat dan om de contactgegevens zoals bijvoorbeeld, naam, e-mailadres, telefoonnummer en de reden waarom u contact met ZorgVraagCentraal zoekt (bijvoorbeeld omdat u gebruik wilt maken van een van de diensten van ZorgVraagCentraal).

ZorgVraagCentraal gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een aanvraag voor de diensten die u afneemt. Door ondertekenen en/of paraferen van de algemene voorwaarden geeft u toestemming voor dit gebruik, hetgeen noodzakelijk is voor uw behandeling of gevraagde dienst. Zie hiervoor de algemene voorwaarden van ZorgVraagCentraal.

Als u deze toestemming niet geeft kunt u beperkt gebruik maken van de diensten van ZorgVraagCentraal en kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit en duur van het hulpverleningstraject omdat ZorgVraagCentraal u niet kan bereiken of vervolgafspraken kan maken. U heeft altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken. ZorgVraagCentraal mag dan geen gegevens meer van u verwerken. ZorgVraagCentraal kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verlenen, en zal uw cliëntendossier dan onmiddellijk moeten sluiten. Deze intrekking van toestemming ontslaat u niet van betalingsverplichting van reeds ontvangen diensten. Zie daarvoor de algemene voorwaarden van ZorgVraagCentraal. 

Duur van bewaring persoonsgegevens

(Digitale) cliëntdossier:

ZorgVraagCentraal bewaart het cliëntendossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende zeven jaar nadat het dossier gesloten is. In uitzonderingsgevallen bewaart ZorgVraagCentraal een cliëntendossier langer dan zeven jaar, bijvoorbeeld als de verjaringstermijn wordt gestuit of indien ik van mening ben dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het cliëntendossier langer te bewaren.

Uw gegevens worden niet online opgeslagen (“in the Cloud”), de computer van ZorgVraagCentraal is doelmatig beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding is herkenbaar aan het slotje en het woord “veilig” voor de url.

Overige dossiers of gegevens

ZorgVraagCentraal bewaart in alle andere gevallen uw contactgegevens gedurende het kalenderjaar plus twee maanden nadat het dossier gesloten is, tenzij u eerder een verzoek bij ZorgVraagCentraal indient om deze te verwijderen.

Dit doet ZorgVraagCentraal om na afloop van een kalenderjaar in een geanonimiseerde rapportage aan een eventuele zorgverzekeraar om verantwoording af te kunnen leggen over de geboden dienst, het vervolg en het behaalde resultaat. 

ZorgVraagCentraal zal nooit gegevens verstrekken die herleidbaar zijn naar personen.

Administratie

ZorgVraagCentraal bewaart administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop uw eventuele persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een wettelijke periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

ZorgVraagCentraal verstrekt uw gegevens verder niet aan derden, tenzij ZorgVraagCentraal op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

(Digitale en papieren) cliëntendossier

ZorgVraagCentraal bewaard (digitale) cliëntendossier in een beveiligde omgeving die niet voor derden toegankelijk is.

Papieren dossiers

Als ZorgVraagCentraal gebruik moet maken van een papieren dossier worden deze bewaard in een afgesloten ruimte.

Gegevens delen

Uw gegevens (IP-adres, naam) kunnen voorkomen in e-mails die ZorgVraagCentraal verstuurt of ontvang en worden daarmee opgeslagen door mijn ICT-provider.

Voor telefonische verzoeken en afspraken gebruikt ZorgVraagCentraal uw telefoonnummer, naam en geboortedatum.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die ZorgVraagCentraal verwerkt of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan ZorgVraagCentraal deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal ZorgVraagCentraal een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Voor telefonische verzoeken en afspraken gebruik ik uw telefoonnummer, naam en geboortedatum.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die ik verwerk of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan ik deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal ik een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.