Algemene voorwaarden

Zorgvraagcentraal is opgericht door gespecialiseerd verpleegkundige van der Straaten. Haar doel is mensen te helpen door ze gebruik te laten maken van hun eigen kracht.


Algemene voorwaarden 15 mei 2022

Staan hier ter kennisgeving en zijn geldig vanaf het moment van ondertekening bij een overeenkomst.

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: diegene die gebruik maakt van de aangeboden diensten van ZorgVraagCentraal.

Cliënt. Cliënt kan zijn een particulier, zorgverlener, begeleider, zorg organisatie of commerciële organisatie.

Overeenkomst: alle afspraken die mondeling of schriftelijk gemaakt zijn en schriftelijk of via e-mail bevestigd zijn tussen ZorgVraagCentraal en Cliënt over de aan te bieden diensten.

Offerte: de (schriftelijke) omschrijving van de aan te bieden dienst. De geldigheid van de offerte bedraagt 14 dagen na verzending daarvan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 2. Bedrijfsomschrijving

ZorgVraagCentraal richt zich op preventie, educatie, coaching, persoonlijke begeleiding, training, workshops, en aanverwante activiteiten voor mensen, of hun directe omgeving, zorgverleners, instanties die (in)direct te maken hebben met het verzorgen van mensen met suikerziekte (diabetes), hoge bloeddruk (hypertensie), hoog (familiair) cholesterol (hypercholesterolemie) of een combinatie van deze aandoeningen.

ZorgVraagCentraal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85588393.

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge, telefonische en schriftelijke overeenkomsten en offertes met alle daarmee verband houdende handelingen, zowel voorbereidend als uitvoerend,

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 ZorgVraagCentraal zal de overeenkomst naar beste inzicht, kennis en vermogen uitvoeren en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Cliënt heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. 

4.2. De overeenkomst komt tot stand na geretourneerde schriftelijke bevestiging van het concept behandelplan/offerte, inclusief gedateerde en geparafeerde algemene voorwaarden. Onder schriftelijk wordt verstaan het versturen per post of per e-mail. Na ontvangst van de bevestiging door ZorgVraagCentraal start de uitvoering van de opdracht.

4.3 Door bevestiging van de in punt 4.2 genoemde overeenkomst geeft cliënt toestemming om naam -adres – woonplaats – geboortedatum – telefoonnummer en e-mailadres te gebruiken voor vastlegging in het dossier en voor administratieve doeleinden in het klantenbestand van ZorgVraagCentraal. Dossiervoering is verplicht en in overeenstemming met de geldende wetgeving (Wtza).

4.4 Een intakegesprek is geen verplichting tot het aangaan van een opdracht. Cliënt bepaalt zelf of de opdracht uitgevoerd zal worden. Eventuele kosten voor een intakegesprek worden voorafgaand gemeld en gefactureerd. Kosten worden opgenomen in concept behandelplan/offerte. Cliënt verplicht zich tot betaling na ondertekening van concept behandelplan/offerte.

Artikel 5. Prijzen en offerte

5.1 Alle prijsopgaven van consult/offertes worden door ZorgVraagCentraal gedaan en zijn vrijblijvend betreffende prijs, inhoud en levertijd. De geldigheid bedraagt 14 dagen na verzending daarvan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

5.2 Offertes zijn gebaseerd op de bij ZorgVraagCentraal beschikbare informatie. De geldigheid van de offerte bedraagt 14 dagen na verzending daarvan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

5.3 In de overeenkomst kunnen, naast de honorering voor de te leveren dienst, ook kosten worden vastgelegd zoals inhuur van derden, inhuur accommodatie, apparatuur, middelen, reiskosten, catering e.d. Deze kosten worden vooraf besproken.

5.4 De deelname aan een bijeenkomst, training, activiteit, workshop is pas definitief na aanmelding, inschrijving en betaling van het totaalbedrag. 

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in het concept-behandelplan/offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag naar rekening: NL11KNAB 0416 6931 80 t.n.v. ZorgVraagCentraal te Capelle aan den IJssel. De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum voor particulieren en 30 dagen voor organisaties.Indien dit wettelijk verplicht is, wordt omzetbelasting in rekening gebracht. 

6.2. Bij geen of niet-tijdige betaling is cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en behoudt ZorgVraagCentraal zich het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook is cliënt vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Als ZorgVraagCentraal de vordering ter incasso uit handen geeft is cliënt, naast het overeengekomen honorarium, de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn verschuldigd.

6.3 Bij eventuele bezwaren over de factuur dient Cliënt dit binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken bij ZorgVraagCentraal.

Artikel 7. Duur en beëindiging

7.1 De overeenkomst tussen cliënt en ZorgVraagCentraal.kan te allen tijde door beide partijen worden beëindigd of worden verlengd.

7.2 Als de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid is cliënt het honorarium verschuldigd dat in de overeenkomst is vastgelegd, tenzij cliënt en ZorgVraagCentraal.dat vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8. Afspraken verzetten

8.1 ZorgVraagCentraal.behoudt zich het recht om afspraken te verzetten of te annuleren als zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. 

8.2. Als cliënt niet op een geplande afspraak verschijnt worden de kosten voor het consult in rekening gebracht. Dit geldt ook voor afspraken op locatie bij bijvoorbeeld trainingen.

Artikel 9. Annuleringen

9.1 Cliënt verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk of per e-mail door te geven aan ZorgVraagCentraal. Bij annulering door cliënt kan in overleg een passend alternatief besproken worden. Als er geen passend alternatief mogelijk is, zulks ter beoordeling van ZorgVraagCentraal. gelden de hieronder vermelde annuleringsvoorwaarden (9.3). 

9.2 Indien de gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak wordt geannuleerd door cliënt zal ZorgVraagCentraal de kosten in rekening brengen en is cliënt verplicht deze te betalen. Annuleringen of verzetten van afspraken buiten 24 uur voor aanvang zullen niet in rekening worden gebracht.

In geval van annulering van een activiteit op een door ZorgVraagCentraal gehuurde locatie worden de kosten zoals voor catering, huur van ruimte, en eventuele andere kosten, in rekening gebracht conform de algemene voorwaarden van de betreffende locatie.

9.3 De annuleringskosten zoals vermeld in 9.2 bedragen als volgt: 

Particuliere cliënt:

Annulering langer dan 24 uur voor aanvang kan kosteloos verzet of geannuleerd worden. Annulering korter dan 24 uur voor aanvang wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht .

Professionele Cliënt en overige:

Annulering zonder afmelding of overleg 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom

Annulering binnen een week voor aanvang 75% van het totaal overeengekomen hoofdsom

Annulering tot vier weken voor aanvang 50% van het totaal overeengekomen hoofdsom

9.4 ZorgVraagCentraal behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen een consultatie, training, begeleiding of adviesgesprek te annuleren, dan wel Cliënt te weigeren. ZorgVraagCentraal verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk of per e-mail te bevestigen. ZorgVraagCentraal betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door Cliënt betaalde bedrag terug. Daarmee is de overeenkomst beëindigd zonder wederzijdse verplichtingen of aanspraken.

Artikel 10. Geheimhouding/privacy

10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de consultatie, trainingen of adviesopdrachten.

10.2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel Cliënt als de samenleving behoudt ZorgVraagCentraal zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten, volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (zie 11.4).

10.3. Voor ZorgVraagCentraal is zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van cliënten van groot belang. Ten aanzien van het gebruik en de verwerking van deze gegevens, handelt ZorgVraagCentraal volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Zie verder de Privacyverklaring op de website van ZorgVraagCentraal.

10.4. Als op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak ZorgVraagCentraal gehouden is om vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken zal ZorgVraagCentraal zich hieraan dienen te conformeren. Cliënt, of de door de wet of de door de bevoegde rechter aangewezen derde, kan zich niet beroepen op toegestaan recht van verschoning en ZorgVraagCentraal is niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

10.5 Na uitdrukkelijke toestemming van cliënt kan vrijwillige terugkoppeling aan huisarts of specialist door ZVC gedeeld worden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. ZorgVraagCentraal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

11.2. ZorgVraagCentraal is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die cliënt lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een consultatie, training of adviesopdracht. Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

11.3. Elke aansprakelijkheid van ZorgVraagCentraal voor bedrijfsschade of andere (in)directe schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Klachtenprocedure 

Voor klachten zullen ZorgVraagCentraal en cliënt in eerste instantie onderling een oplossing proberen te vinden. Indien het niet lukt om gezamenlijk een oplossing te vinden kan de klacht ter bemiddeling worden voorgelegd aan de klachtenregeling.  https://www.zzp-erindezorg.nl/klacht

Artikel 13.  Websitegebruik

Er kunnen geen rechten verleend worden aan informatie op de website van ZorgVraagCentraal.